Naše cesta k nulovým emisím

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

7 minut k přečtení

Nové energie , Aktuality
Jednou z největších výzev současnosti je zastavení globálního oteplování a stabilizace klimatu. Nadále již nestačí vyvíjet obchodní modely, které pouze omezují ekologické dopady; investoři a klienti dnes posuzují obchodní modely spíše podle toho, jak přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN.
 

Cesta společnosti Toyota

Koncern Toyota Industries Coorporation (TICO) zahájil svou cestu transformace před 25 lety. Toyota Material Handling Europe hrála vedoucí úlohu v prosazování změn v odvětví, jehož budoucnost je bez uhlíkové stopy. Toyota Material Handling se nyní veřejně zavázala docílit nulových emisí uhlíku ve svých vlastních provozech do roku 2030.

Tento cíl nulových emisí je podporován environmentální vizí 2050 koncernu TICO (Toyota Industries Corporation) a jeho šestým environmentálním akčním plánem, s ambiciózní perspektivou řešení klimatické změny. Energetická politika je také v souladu s EU směrnicí o energetické účinnosti a s národní legislativami řady evropských zemí.

Energetická politika

V reakci na to definovala Toyota Material Handling Europe energetickou politiku, která shrnuje očekávání zúčastněných stran, včetně zákazníků, vlastníků a regulačních orgánů. Každá ze stran má vysoká, ale odlišná očekávání, která jsou v rámci této cestovní mapy shrnuta do jasné cesty, kterou by měli lídři jednotlivých subjektů Toyota Material Handling následovat a v souladu s ní přizpůsobit energetickou strategii svého podniku.

Energetická politika Toyota Material Handling je založena na 3 pilířích a cílech pro rok 2030:

  • Nulové čisté emise vlastních provozů, s milníky bezuhlíkové elektřiny do roku 2021 a certifikace ISO 50001 pro všechny subjekty do roku 2025;
  • Mapování emisí ve svém dodavatelském řetězci a partnerství s dodavateli na vývoji nízkouhlíkových alternativ;
  • Vyvinutí kompletní řady bezkarbonových produktů a řešení do roku 2030, s výhledem, že všechna řešení na pracovištích zákazníka budou mít do roku 2050 nulovou uhlíkovou stopu.

„Průmysl směřuje k budoucnosti bez uhlíkové stopy a my, jakožto Toyota, se ujímáme vedoucí úlohy při transformaci našeho odvětví. Naším dalším milníkem je do roku 2030 zcela odstranit emise uhlíku z našich vlastích provozů.“

- Tom Schalenbourg, ředitel udržitelného rozvoje při Toyota Material Handling Europe

Implementace energetické politiky

Cílem Toyota Material Handling Europe je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí uhlíku celého podniku. Jednou z cest k dosažení nulových emisí uhlíku je získat pro všechny evropské subjekty certifikaci ISO50001. Jakýkoli ISO systém je formálním závazkem implementovat přístup neustálého zlepšování (Kaizen); v případě ISO50001 je důraz kladen na energetickou účinnost. Méně energie spotřebované na dosažení stejného obchodního výkonu umožňuje snižovat náklady a vytváří příležitost k investování do rychlejšího přechodu na zelenou energii.

ISO50001 je systém řízení, který začíná externím energetickým auditem, identifikujícím příležitosti, jako je přechod na LED osvětlení, automatizaci, eko-jízdu, atd. Každý místní subjekt byl požádán o vypracování zprávy s prioritami, která je základem pro akční plán s projekty zacílenými na dosažení certifikace na základě jejich energetického auditu. Projekty by měly být průběžně sledovány a na základě toho aktualizována energetická politika; to vše v souladu s metodou PDCA (plan, do, check, act: naplánuj-proveď-ověř-jednej). Jedním příkladem tohoto přístupu může být uplatnění 5S na servisní vozy a v důsledku toho snížení jejich hmotnosti a následně energetických ztrát. Dalším příkladem je přechod do budovy s třídou A za účelem snížení emisí.

Kromě ISO50001 existují i další způsoby, jak snížit plýtvání energií. Jedním z nich, který byl v Toyota Material Handling Europe úspěšný, je větší transparentnost mezi subjekty: např. v podobě sledování energetické náročnosti jednotlivých subjektů a každoročních reportů. To umožňuje podnikům podívat se na vlastní spotřebu a zvážit příležitosti ke zlepšení.

 

Implementace energetické politiky

 

Švédská továrna dosáhla jako první nulových emisí

I přes historicky nejnižší ceny ropy nemusí během krize způsobené současnou pandemií ceny energií výrazně klesnout. Mohou dokonce vzrůst, protože vlády hledající finanční zdroje a zelená řešení krize mohou zvýšit daně z energií. Pro většinu odvětví nejsou bohužel energie a další klimatické otázky tak důležité, jako ostatní faktory ovlivňující náklady, nicméně k nim musí podniky přistupovat jako k programům s vysokou prioritou. V Evropě mají regulační orgány v jednotlivých regionech svůj vlastní způsob, jak čelit změně klimatu. Zdá se, že v čele tohoto snažení je sever Evropy, kde vzniká silná koalice mezi podniky a společností, která si stanovuje ambiciózní cíle udržitelnosti, jdoucí nad rámec zákonných požadavků.

Již od srpna 2019 je Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (se sídlem v Mjölby) uznána za bezkarbonovou továrnu s nulovými emisemi CO2, která používá pouze zelenou elektřinu, dálkové vytápění a zkapalněný bioplyn. Tento úspěch byl možný přechodem ze zkapalněného zemního plynu (LPG) na zkapalněný bioplyn (LBG). Továrna v Mjölby je prvním subjektem v rámci Toyota Material Handling Europe, který dosáhl nulových emisí, a doufáme, že další subjekty budou brzo následovat. Toyota Industries Corporation (TICO) proto tomuto závodu udělila za úspěch v tomto projektu ocenění TICO Group Annual Environmental Excellence Award.

Vedení podniku a zaměstnanci táhli od samého začátku za jeden provaz, s jasně definovanými očekáváními a silnou důvěru v pozitivní výsledek projektu. To se promítlo do hladkého průběhu projektu, který si vyžádal jen určité technické úpravy při přechodu lakoven na bioplyn.

„Jsme spokojeni s výsledkem, ale měli bychom pokračovat v našem úsilí a snažit se i nadále zlepšovat (Kaizen), a to nejen z pohledu energetické účinnosti, ale také v dopravě a mnoha dalších aspektech.“

- Maria Välitalo, Manažerka udržitelnosti v Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

 

Švédská továrna dosáhla jako první nulových emisí

 

Další projekty na úsporu energie

Továrna v Mjölby také plánuje do konce roku získat certifikaci ISO50001. To si vyžádá extenzívní mapování možných úspor energie v dalších oblastech. Budou muset určit, které změny by mohly mít největší účinek a jaké akce by měly následovat, a budou muset také stanovit některé jasné a konkrétní cíle.

Další projekt, do kterého švédská továrna investovala, je instalace solárních panelů na střeše budovy. Příspěvek k uhlíkově neutrálnímu provozu sice nebude tak velký, jako v případě přechodu na bioplyn, protože závod již využívá zelenou elektřinu, ale stále je to cesta, jak nakupovat méně elektřiny.

Jako mnoho dalších investic, byla i cesta k nulovým emisím přínosem jak pro životní prostředí, tak i pro podnik. „Byl to velký projekt, ale jeho implementace nebyla nemožná a vlastně šlo vše velmi hladce. Jsme jednou z prvních společností ve Švédsku, která využívá bioplyn tímto způsobem. A věříme, že tím, že jsme ukázali, že je možné bioplynem pohánět i velkou továrnu, můžeme být dobrým příkladem i pro ostatní podniky,“ říká Maria.

„Stejně jako pro většinu podniků, které se zavázaly bojovat s klimatickou změnou, je i pro nás velkou výzvou, že pouze malá část emisí je pod naší přímou kontrolou. Dalších 80% pochází z používání našich zařízení a 15% z provozů našich dodavatelů. Podněcováním našich dodavatelů, zákazníků, a dalších zúčastněných stran k přechodu na zelenou energii můžeme začít se snižováním našeho největšího podílu emisí. Dosažením nulových emisí v naší švédské továrně se snažíme jít příkladem.“

- Tom Schalenbourg, ředitel udržitelného rozvoje při Toyota Material Handling Europe

Dalším zásadním krokem je pro Toyota Material Handling zavedení a uplatňování nové energetické politiky. Se silným nasazením a odhodláním všech zaměstnanců se může stát realitou. I nadále zůstává největší výzvou být ve všech otázkách energie zcela transparentní napříč celým dodavatelským řetězcem, a v dalším kroku optimalizovat energetickou účinnost zařízení zákazníků.

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST NAŠI ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI

Populární příspěvky